Burgerlijk-huwelijk

Wat is een burgerlijk huwelijk?

De voltrekking van een burgerlijk huwelijk moet gebeuren volgens bepaalde regels. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar de huwelijksaangifte plaatsvond, moet het huwelijk voltrekken. Die huwelijksaangifte vindt plaats in de gemeente waar een van de partners ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. U kunt dus niet kiezen in welk district u huwt.

Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

In België kunnen twee mensen van hetzelfde geslacht huwen.

Wanneer u besloten heeft in het huwelijk te treden, dan is de eerste stap het vastleggen van een huwelijksdatum en -uur bij de dienst Burgerlijke Stand.
Dit kan gebeuren door één van de partners of door beiden, minimum een tweetal maanden vóór de geplande huwelijksdatum en maximum een jaar vóór het huwelijk op één van de volgende wijzen:
aan het loket van de dienst Burgerlijke StandDe huwelijksaangifte

Vooraleer u kan huwen, moeten u en uw partner de akte van huwelijksaangifte komen ondertekenen bij de dienst Burgerlijke Stand. Deze aangifte kan maximum zes maanden vóór de huwelijksdatum plaatsvinden.
Voor de opmaak van de akte van huwelijksaangifte heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand enkele documenten van u nodig, zoals bijvoorbeeld een uittreksel uit uw geboorteakte. De nodige documenten worden door de gemeente Haacht zelf aangevraagd aan de gemeente waar de akte werd opgemaakt, voor zover deze documenten beschikbaar zijn in België. Het staat u natuurlijk vrij om zelf voor deze documenten te zorgen. Opgelet: deze uittreksels mogen maximum zes maanden oud zijn.

Opgelet: indien één van de partners in het buitenland geboren is, er woont of er echtgescheiden is, of indien u van vreemde nationaliteit bent, neem dan even contact op met de dienst Burgerlijke Stand voor meer informatie over de nodige documenten. Sommige documenten moeten immers vertaald en gelegaliseerd worden.
Wanneer de dienst Burgerlijke Stand de nodige documenten ontvangen heeft, wordt u telefonisch verwittigd om samen uw akte van aangifte te komen ondertekenen.

Bij de ondertekening van de akte van aangifte brengt u volgende documenten mee (u mag deze documenten uiteraard ook vroeger binnenbrengen):

– de identiteitskaarten van beide partners;

– het document dat de door u gekozen getuigen vermeldt. U kan het blanco document verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand of het hier downloaden;

Beide getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn en al hun voornamen moeten op het formulier vermeld worden;

– attest van het (eventueel) afgesloten huwelijkscontract. Voor het afsluiten van een huwelijkscontract kan u terecht bij een notaris.
Indien er geen huwelijkscontract werd afgesloten bij een notaris, dan is het wettelijk stelsel van toepassing. Dit stelsel heeft betrekking op alle bezittingen en schulden van beide echtgenoten, zowel deze van die vóór het huwelijk als deze die tijdens het huwelijk zullen worden verworven of aangegaan. Het wettelijk stelsel is het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten.
Tijdens het huwelijk kan een huwelijkscontract meermaals worden gewijzigd.