Huwen voor de kerk: Maar waarom eigenlijk?

Een kerkelijk huwelijk bevestigt de keuze voor elkaar en de ander lief te hebben in onverbreekbare trouw. Door het sacrament wordt het huwelijksverbond ‘geheiligd’ om teken te zijn van het verbond van God met de mens en van de liefde tussen Christus en de Kerk. Daarom sluit men dit verbond voor de Kerk, vertegenwoordigd door de priester (of diaken) en twee getuigen. Het ritueel van de huwelijksinzegening is het eigenlijke sacrament, maar vindt meestal plaats tijdens een eucharistieviering (maar niet noodzakelijk). Het huwelijk wordt gesloten door het wederzijds ja-woord van beiden. Bijzonder aan het huwelijks sacrament is, dat man en vrouw het zelf aan elkaar toedienen. Het lichamelijk één worden maakt het huwelijksverbond definitief. Het sacrament geeft aan de gehuwden kracht en moed om elkaar te helpen en lief te hebben, maar ook vreugde en de bereidwilligheid om kinderen te aanvaarden en op te voeden en dit in een gelovige of christelijke sfeer. Zo is het gezin ‘de kleine kerk’ te midden van de wereld.Kerkelijke wet en burgerlijke wet. Wat is het belang hiervan?

Het burgerlijk huwelijk dient te gebeuren voor het kerkelijk huwelijk. Hiervoor kan men contact opnemen met de burgerlijke stand van de gemeente. Het is pas door het sacramenteel huwelijk dat beiden man en vrouw worden voor de christelijke gemeenschap.

Waar vindt het huwelijk plaats?

Het huwelijk zal plaatsvinden in de parochiekerk van de bruid of bruidegom.
Uitzonderlijk en omwille van pastorale redenen kan een huwelijk in een andere parochiekerk gevierd worden
met schriftelijke toestemming van één van de pastoors.
In ons bisdom worden de huwelijken enkel ingezegend in parochiekerken, niet in kerken van religieuzen of in kapellen van instituten of kloosters.

Wat moeten wij doen als wij voor de Kerk willen trouwen?

Wil je kerkelijk huwen, meld dan tijdig je trouwdatum in je parochie, bij de priester of op het parochiesecretariaat. Ten laatste zo een 6 maanden op voorhand als het kan. Een huwelijk wordt nooit op zon- of feestdag gevierd. Op de vooravond van een zon- of feestdag begint de viering ten laatste om 15.00 uur. In de voormiddag vinden er geen huwelijken plaats omwille van mogelijke begrafenissen. Het is niet toegestaan huwelijken in te zegenen tijdens het Paastriduum. Wanneer datum en uur van de huwelijksviering is vastgelegd, kan een aanvang gemaakt worden met de administratieve formaliteiten. Doop- en vormselattesten worden door de pastoor/secretariaat schriftelijk aangevraagd voor wie nu op een andere parochie woont dan destijds (mag ook door de betrokkenen zelf worden afgehaald). Vervolgens wordt een huwelijksdossier opgesteld. Dit dossier begint bij de bruidegom en wordt door de pastoor van de bruidegom ingevuld. Het dossier wordt vervolledigd door de pastoor van de bruid. Dan volgt de ‘ondertrouw’: een gesprek met de pastoor waar de viering doorgaat, over hun motivatie en christelijke bezieling. Tijdens dit gesprek ondertekenen zij het document, waarin ze hun keuze voor een christelijk huwelijk bevestigen.

Mogen we zelf het boekje met de huwelijksviering samenstellen?

Ja. Probeer van jullie huwelijksviering iets héél persoonlijks te maken. Een uiting van je geloof in elkaar, van de overtuiging dat God jullie op je weg begeleidt, dat je gedragen wordt door de hele gelovige gemeenschap.
Toch dient men zich te houden aan bepaalde afspraken bij de keuze van teksten, zang en muziek. De structuur van de eucharistieviering dient geëerbiedigd. De authentieke tekst van het evangelie zal nooit ontbreken. De huwelijksinzegening bevat , naast de drievoudige ondervraging, de belofte om als man en vrouw te leven, elkaar lief te hebben en trouw te blijven, en de openheid voor kinderen. Het eucharistisch gebed zal alle noodzakelijke elementen bevatten, die eigen zijn aan dit gebed.
Als je ermee klaar bent, laat de teksten dan nog eens nalezen door de celebrant voor ze gedrukt worden.

Wat kost een kerkelijk huwelijk?

Het tarief werd door het bisdom vastgesteld op ongeveer 200 euro

Bekijk deze website waar u alles kan vinden over het kerkelijk huwelijk en meer Huwelijksvoorbereiding.be